یونولیت

1- تولید یونولیت های 2x25x50 در وزن های مختلف با مواد کندسوز با تاییدیه استاندارد
2- تولید یونولیت های 1x25x66 و 2x25x66 در وزن های مختلفبا مواد کندسوز و با تاییدیه استاندارد